კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი )

კავკასიის ფრანგული დღიური

ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე I და II ნაწილები. 2017

ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა (გასაბჭოებიდან მეორე მსოფლიო ომამდე) (1921-1941 წწ.). 2016

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები მოდერნიზმი ლიტერატურაში. გარემო, თემები, სახელები I და II ნაწილები. 2016

შემდეგი გვერდი »