კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
საგრანტო პროექტები

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2017-2019  წლების  კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად):

 • მემარცხენე მწერლობის ფორმირება საქართველოში (მე-19 – მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე) FR-18-17206), 2019-2022;
 • კულტურათაშორისი სივრცე – ნიზამი და რუსთაველი (N FR17-109),  2018-2020;
 • ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა)(FR17-229), 2017-2020.

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად):

·         ფრანგები საქართველოში და ფრანგული კულტურის რეფლექსია მე-17 საუკუნეში და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ მწერლობაში [კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან თანამშრომლობით];

·         ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა. 1941-1956 წწ. [კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივთან თანამშრომლობით];

·         სტალინმის მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა მწერლობასა და ემიგრანტების ლიტერატურაში

***************************

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები:

1. ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში (ისტორია, თეორია, ქრესტომატია)
2. ნიკოლოზ ბარათაშვილი – ანალიტიკური გზამკვლევი
3. ეკონომიკის კონცეპტები ქართულ მხატვრულ პროზაში

***************************

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა 2014 წელს დააფინანსა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ 2013 წელს წარდგენილი ოთხი საგრანტო პროექტი, ფუნდამენტური კვლევების მიმართულებით:

 • გალაკტიონ ტაბიძის თხზულებათა აკადემიური თხუთმეტტომეული. პირველი ნაწილის (ტ. 1-5) გამოსაცემად მომზადება და გამოცემა (ხელმძღვანელი თეიმურაზ დოიაშვილი);
 • ტერმინი, ცნება და პარადიგმა “ვეფხისტყაოსანში” (ხელმძღვანელი ლია კარიჭაშვილი);
 • „ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე“ – ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები  (ორენოვანი გამოცემა) (ხელმძღვანელი მაია ნინიძე);
 • ქართული მოდერნიზმი (ხელმძღვანელი გაგა ლომიძე).

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2012  წელს მიღებული და შეფასებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო პროექტების კონკურსის შედეგად, დაფინანსდა ინსტიტუტის ექვსი  საგრანტო პროექტი
:
ფუნდამენტური კვლევები:

 1. ქართული ლიტერატურა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი (ბილინგვური გამოცემა);
 2. ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა გასაბჭოებიდან მეორე მსოფლიო ომამდე (1921-1941 წწ.);
 3. მხატვრული აზროვნების ტრანსფორმაციის ფორმები ქართულ ფოლკლორში;
 4. ლიბერალიზმის ეპოქა ქართულ ლიტერატურაში;
 5. აკაკი წერეთლის თხზულებათა სრული კრებულის აკადემიური ოცტომეულის მეორე ნაწილის (XI-XX ტომები) გამოსაცემად მომზადება.

გამოყენებითი კვლევები:

 1. ფოლკლორის არქივში დაცული ფონოჩანაწერების ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დიგი
  ტალიზაციისა და ელექტრონული სისტემატიზაციის გზით.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) მიერ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ2009 წელს წარდგენილი სამი საგრანტო პროექტი:

 1. ქართული რომანტიზმი – ნაციონალური და ინტერნაციონალური საზღვრები (ხელ.-ლი ზაზა აბზიანიძე);
 2. ქართული ლიტერატურა აღმოსავლური და დასავლური კულტურული პროცესების გზაჯვარედინზე ( მე-16-მე-18 საუკუნეები) (ხელ.-ლი ირმა რატიანი);
 3. ქართული ხალხური პროზის კომპარატივისტული ანალიზის ელექტრონული პლატფორმა (ხელ.–ლი ელგუჯა დადუნაშვილი)

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

საგრანტო პროექტები

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) მიერ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ2008 წელს წარდგენილი სამი საგრანტო პროექტი:

 1. აკაკი წერეთლის თხზულებათა აკადემიური ოცტომეულის პირველი ნაწილის (ათი ტომი) გამოსაცემად მომზადება;
 2. ხალხური პროზაული შემოქმედება (მრავალტომეული);
 3. რუსთველოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2007 წელს მიღებული და შეფასებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო პროექტების კონკურსის შედეგად, დაფინანსდა ინსტიტუტის სამი საგრანტო პროექტი:

 • პეტრე უმიკაშვილის ხელნაწერთა კოლექციის (მე-19 საუკუნე) ელექტრონული დამუშავება (ფოლკლორის განყოფილება; ხელ.-ლი ე.დადუნაშვილი)
 • ლიტერატურათმცოდნეობითი დისკურსი. თანამედროვე კვლევები. (ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილება, ხელ.-ები: ირმა რატიანი, გაგა ლომიძე)
 • ანტისაბჭოური სიტყვიერება (ფოლკლორის განყოფილება, ხელ-ლი რუსუდან ჩოლოყაშვილი)

გააზიარე:

პუბლიკაციები
ქეთევან ელაშვილი. „სიტყვის ბედისწერა“, გამომცემლობა GCLA-Press, 2019 კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები