კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
ჩვენს შესახებ

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია


  ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები
  ორგანიზაცია მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს:

  • ხელი შეუწყოს ქართული მეცნიერების ინტეგრაციას საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროში;
  • შექმნას კონსტრუქციული შემოქმედებითი გარემო მეცნიერებისა და კულტუროლოგიური სფეროს კვლევა-ძიებისათვის;
  • შექმნას საინფორმაციო ბაზა;
  • პოპულარიზაცია გაუწიოს ჰუმანიტარული მეცნიერების მიღწევებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ;
  • შეიმუშავოს და განახორციელოს მეცნიერებათა გაცვლისა და სტაჟირების პროგრამა;
    გამოსცეს მეთოდოლოგიური და დამხმარე სახელმძღვანელოები;
  • ასოციაცია ეწევა ნებისმიერ სხვა საქმიანობას, რომელიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით და ემსახურება საწესდებო მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას.

  თავისი მიზნების მისაღწევად ორგანიზაცია კანონით დადგენილი წესით განახორციელებს დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობას, რაც არ ცვლის ორგანიზაციის, როგორც არასამეწარმეო იურიდიული პირის ხასიათს;
ორგანიზაცია უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი მოქმედება, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ემსახურება ორგანიზაციის მიზნებსა და ინტერესებს.

კონტაქტი

5, მ. კოსტავას ქ.

თბილისი, 0108, საქართველო

ელ-ფოსტა: contact@geclaorg.ge

ფაქსი: (995 32) 995 300

ტელ: (995 32) 996 384

პარტნიორები
International Comparative Literature Association Rustaveli Institute of Georgian Literature Rustaveli Foundation