ომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

eorgian Comparative Literature Association

Georgian  English  Russian
მისამართი:
მ.კოსტავას, 5
თბილისი, საქართველო

Email: contact@geclaorg.ge

Fax: (995 32) 995 300
Tel.: (995 32) 996 384

ICLA
კომპარატივისტული ლიტერატურის
საერთაშორისო ასოციაციაშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 

"სჯანი"
ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი
ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში

გამოცემები: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII
, XIV, XV,  XVI, XVIIXVIII, XIX,

 

 

 

¦

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GჩLA)-ს ჟურნალ "სჯანში" იბეჭდება ნაშრომები, რომლებიც მოიცავს თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობისათვის აქტუალურ თემებსა და პრობლემებს, მნიშვნელოვან გამოკვლევა¬თა ჯერ გამოუქვეყნებელ შედეგებს. ჟურნალი „სჯანი“ არის საქართველოში გამომა¬ვალი ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში. 2011 წლიდან ჟურნალი განთავსებულია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ელექტრონული ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდზე (http:// www.ceel.com). ჟურნალს ჰყავს საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია; სტატიები იბეჭდება ოთხ (ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, გერმანულ) ენაზე; მათი დასაბეჭდად შერჩევა ხდება ანონიმური რეფერირების წესით.

 

 

 
 
Web GCLA
 
ჩვენი გამოცემები: :

"SJaNI"
სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში


"LITiNFO"
ელექტრონული ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და კომპარატივისტულ ლიტერატურაშითარგმანის ლაბორატორია:

   
Copyright © 2013 GCLA